Jezsuita vezetés

O K T A T Á S

A gimnáziumban az oktatás Loyolai Szent Ignác tanító-nevelő irányelveire épült. A katolikus hit és a humanista pedagógia egységét az 1599-ben hatályba léptetett „Ratio atque Institutio studiorum Societatis Jesu” foglalta össze. Az évfolyamok száma az eredeti Ratio értelmében öt volt, de a budai gimnáziumbam már hat évfolyamot indítottak.

I. Classis elementaris: Az első évfolyamon a parvisták (legfiatalabbak, kezdők) az alapfokú tanulási készség (a latin írás, olvasás és a számolás) terén mélyítették el tudásukat.

II. Infima Grammaticae classis:.A principisták a latin nyelv rejtelmeivel ismerkedtek meg

III. Media Grammaticae classis: A középsõsök a nyelvtanosok, vagyis a grammatisták.

IV. Suprema Grammaticae classis: Ezen az évfolyamon zárult a nyelvtan oktatása, ezért az ide járókat mondattani tanulmányaikról syntaxistáknak hívták.

V. Poesis: A diákok az irodalomtanulásban (költészettan) tökéletesítették tudásukat.

VI. Rhetorica: A gimnáziumi tanulmányokat záró szónoklattani osztályt jelentette, melynek diákjait rhetoroknak nevezték.

A gimnáziumi tananyag a középkori triviumot jelentette: grammatica, rhetorica, és dialectica. A gimnáziumban a diákok a latint Aesopus, Cornelius Nepos, Cato, Curtius, Ovidius, Vergilius, Juvenalis, Plautus és Cicero; a görögöt Xenophón, Homérosz, Platón, Pindarosz, Démoszthenész és a keleti egyházatyák mûveibõl tanulták.

A tanév november elején kezdődött és szeptember végéig tartott, mely a számos egyházi ünnep miatt csak 170 tanítási napot jelentett.
A tanítás délelőtt ½7-től 9-ig, délután ½2-től 4-ig tartott. Nyáron, a nagy hőség miatt fél órával korábban kezdődött és a megszokottnál egy órával hamarabb fejezték be a tanítás.
Reggel az első félórában leckefelmondás, a másodikban dolgozatjavítás, a harmadik, illetve negyedikben ismétlés folyt. Az új anyag magyarázata csak ezután következett. Az 5. óra után az iskola valamennyi diákja szentmisére vonult. A délutáni óra szintén a leckével kezdődött, majd másfél órán át a korábban tanult szerzők ismétésével folytatódott. Új szövegrész fordításával, végül az otthoni dolgozat témájának tollbamondásával fejeződött be a tanítás
Az ellenőrzés változatos módszerekkel folyt. Az órán tanultakat és a házi dolgozatokat mindenkinél naponta ellenőrizték. A hibák javítására és az ismétlésre is ügyeltek. A házi és iskolai dolgozat mellett szóban is számonkérték a tanulókat. A szóbeli felelet lehetett felolvasás, szabály- és memoriter-felmondás, illetve memoriter oda-vissza fordítása.
Az írásbeli és szóbeli feleleteket betűjellel minősítették.

A

„Ascendit”, vagyis „tovább-, illetve fölléphet”, ami a mai „jeles”-nek felel meg

a

Másodrangú jegy, azaz „jó”, ám nem hibátlan felelet

m

„Mediocris”, tehát „közepes”

d

„Deficit”, azaz „nagy „hiány”-t jelez, tehát: „elégtelen”

ÉVVÉGI OSZTÁLYZAT

1

„Optimi” – „legjobb”

2

„Boni” – „jó”

3

„Mediocres” – „közepes”

4

„Dubii” –„kétesek”

5

„Reiciendii” -  „elutasítandók”