Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Kivonat a Pedagógiai Programból  ( a teljes szöveg olvasható a honlapunkon az Alapdokumentumok menüpontban)

 

 

13. AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁI, RENDJE, KORLÁTAI

Minden tantárgyból a rendszeres a rendszeres számonkérés folyamatos tanulásra szoktatja

a tanulókat.

Az írásbeli számonkérés formái:

                - Írásbeli felelet, röpdolgozat: az előző órai anyag, illetve kisebb anyagrész ismeretének

                ellenőrzése. Időtartama max: 20 – 25 perc.

                - Témazáró dolgozat, amely egy adott témakör, tananyag egység átfogó ismeretét kéri

                számon, a kétszintű érettségi követelményeihez igazodva. Mind a félévi, mind pedig az év végi osztályzatban súlyozottan (duplán) számítanak a témazáró jegyek. A dolgozatok száma          az évfolyamon előírt tantervi követelmények függvényében változik.

                Időtartama egész órás magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból, felsőbb évfolyamon két tanóra. A témazáró dolgozat íratását a Házirend szabályozza.

                - Egész órás dolgozat, amely egy nagyobb egységet ölel át.

                - Órai munka: jegyzetelés, vázlat, feladat megoldás, mérési jegyzőkönyvek. Értékelése

                előre megadott szempontok szerint.

                - Házi feladat ellenőrzése, folyamatos.

                - Házi dolgozat, kiselőadás egy-egy témakör végén.

 

 

Kivonat a Pedagógiai Programból  ( a teljes szöveg olvasható a honlapunkon az Alapdokumentumok menüpontban)

 

14. AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI

FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI, KORLÁTAI

A házi feladat a folyamatos tanulásra nevelésnek és az önálló tanulási képesség

fejlesztésének legfontosabb és leggyakrabban alkalmazott pedagógiai eszköze. A

meghatározásánál e két funkciót kell figyelembe venni.

 

A sikeres tanulói teljesítés érdekében fontos a tanári segítségnyújtás, a pontos feladatkijelölés,

egyértelmű utasítások adása.

 

Az önálló ismeretszerzést, információfeldolgozást kívánó feladatoknál gondoskodni kell arról,

hogy a tanár által megjelölt források, segédeszközök minden tanuló számára rendelkezésre

álljanak.

 

Mindkét esetben lényeges a feladat elvégzéséhez szükséges időtartam megállapítása, amelynek

meghatározásához a tanulócsoportba tartozó diákok közül az átlagos képességű gyerek számára

szükséges időt kell figyelembe venni.

 

A napi írásbeli és szóbeli házi feladat elkészítésének időtartama tantárgyanként ne haladja meg

átlagosan a napi 30 percet. Az ennél hosszabb időt igénybe vevő feladatok elvégzésére legalább egy hetet kell a tanulónak biztosítani.

 

A házi feladat kijelölésében fontos elv, hogy az órai tananyaghoz kapcsolódik, pontosan

megjelöltek a felhasználható segédeszközök (tankönyv, feladatgyűjtemény, munkafüzet, órai

jegyzetek, Internet, stb.), az elkészítés határideje, formája és a minimum terjedelme, valamint az

ellenőrzés és értékelés formája, módja.

 

A házi feladat rendszeres ellenőrzése minden pedagógus feladata.

 

A szóbeli és írásbeli házi feladatok arányát az tantárgyak követelményei határozzák meg.

 

A legoptimálisabb órarend elkészítésével igyekszünk a tanulók terhelését egyenletessé tenni,

hogy mindenki a képességeinek megfelelően készülhessen a tanórákra.

 

Hétvégére, hosszabb, több napos szünetekre az egyik óráról a másikra adottnál ne legyen több

házi feladat.