Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

Kivonat a Szervezeti és Működési Szabályzatból ( a teljes szöveg olvasható a honlapunkon az Alapdokumentumok menüpontban)

 

21. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje

A tanulók tanórán kívüli foglalkozását szolgáló szervezeti formák, illetve tevékenységek:

1. A tantárgyfelosztásban tervezett tevékenységek:

                – emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő fakultációk,

                – verseny előkészítő foglalkozások,

                – korrepetálás

                – sportkör (ISK),

2. Tanórán kívüli iskolai rendezvényt szervezhet

                - bármely szaktanár,

                - bármely tanulói közösség - felnőtt közreműködésével,

                - bármely munkaközösség,

                - az iskola könyvtárosa,

                - a szabadidő-szervező tanár,

                - a diákmozgalmat segítő tanár

                - iskolapszichológus.

3.

4. Tanulmányi versenyek

A meghirdetett országos versenyekre (OKTV, a 9. és 10. osztályokra és a hatosztályos

gimnáziumra vonatkozó minden egyéb verseny), való felkészítés igényét az éves

munkaterv elfogadásakor rögzítjük. A felkészítésért, a nevezésért a szaktanárok, a

szaktárgyi munkaközösségek vezetői, és versenyfelelősei felelősek.

A szervezést a felelős igazgatóhelyettes végzi.

A diákmozgalom programjai az iskola éves munkatervével összhangban, az éves terv

alapján szervezhetők. A diákönkormányzatot DMS (diákmunkát segítő pedagógus) segíti.

Működését külön működési szabályzat rendezi.

5. Szervezett eseti foglalkozások

Tanulmányi kirándulás, mozi, színházlátogatás, iskolanap, osztály-klubdélután, szervezett

külföldi utazások, az egészségnevelési nap stb. pedagógus felügyeletével bonyolíthatók le.

A tanulmányi kirándulás esetén 15 tanulóig egy pedagógus kísérőt kell biztosítani. Ha 15

fő feletti a létszám, és a második kísérő pedagógus biztosítása nem lehetséges, akkor

anyagi és erkölcsi felelősséget vállaló szülő is lehet a második kísérő a tanulmányi

kiránduláson.

 

6. Önköltséges tanfolyamok

A tanfolyamok igazgatói engedéllyel szervezhetők. Külső intézmény segítségével is

indíthatók, más iskola tanulóival közösen is szervezhetők (munkába állást segítő

tanfolyamok, autóvezetési tanfolyam nyelvvizsga-előkészítés, számítástechnika stb.).

 

7. Iskolai tanulmányi kirándulások

- Az SZMK döntése alapján évente tanulmányi kirándulást szervezünk.

A kiránduláson nem résztvevő diákok számára szervezett iskolai foglalkozást biztosítunk.

- Egy-egy osztály minden tanévben 2 tanítási napot használhat fel tanulmányi kirándulásra,

valamint a gimnáziumi tanulmányi időszak alatt évente egy-egy alkalommal külföldön

nyelvgyakorlaton, csereprogramon vagy sportprogramban vehet részt kettőnél több

tanítási nap igénybevételével, igazgatói engedéllyel. (lásd Pedagógiai Program)

- A kirándulás várható költségeiről, tervéről a szülőket tájékoztatni kell, a kirándulás csak

a szülők írásos beleegyezésével történhet.

 

8. Iskolán kívüli rendezvények, versenyek

A rendezvényekre történő felkészítés és kíséret a szaktanárok munkaköri feladata.

Szükség esetén - ha a létszám és a rendezvény jellege indokolja - az intézmény vezetője

más kísérőt is felkérhet.

 

Kivonat a Pedagógiai Programból  ( a teljes szöveg olvasható a honlapunkon az Alapdokumentumok menüpontban)

 

12.3. A mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása

A fiatal szervezet egészséges fejlődése szempontjából nélkülözhetetlen a tervszerű, rendszeres

testmozgás, testedzés. Nevelési hitvallásuk szerint a rendszeres testedzés egyidejűleg cél, eszköz

és módszer. Ez alatt azt értjük: nemcsak a testi egészség biztosítása miatt tartjuk fontosnak,

hanem úgy véljük, hogy mint igény és érték be kell, hogy épüljön neveltjeink személyiségébe.

Ennek szellemében tervezzük tevékenységünket,

1. testnevelési órák keretében (számát jogszabály határozza meg) az órák tematikájába

kiemelten beépítjük a tartás javító mozgást és a gerinctornát ;

2. tömegsport keretében a szabadidős sporttevékenység kielégítésére; (minden

munkanap igénybe vehető a testnevelő tanárok ajánlása alapján órarendi jelleggel)

Ezen programokon a tantárgyi követelményeknek megfelelően felzárkóztatást és

tehetséggondozást is végzünk.

3. sportköri munka keretében

az alábbiakban felsorolt sport szakcsoportokban felkészülési lehetőséget biztosítunk, a

házi- a kerületi-, a budapesti-, valamint az országos diákolimpiai versenyekre

Szakcsoportjaink: röplabda, labdarúgás, kosárlabda, úszás, kötélugrás, asztalitenisz,

turisztika

Kitűzött céljaink megvalósítását szolgálják még és további sporttevékenységekre ösztönöznek

1. A Rákóczi Napok

2. az iskolai Egészségnevelési Nap (2 évenként)

3. a Kihívás Napja

4. a Kerületi Sportnap sportrendezvényei és versenyei

5. A minden évben szervezett sítábor illetve nyári vízitábor, az alkalmanként kerékpártúrák

és téli korcsolyaprogramok